Algemene voorwaarden Onderhoudsbedrijf J.H. Koning 

Artikel 1 Toepasselijkheid en Definities


1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten. In het bijzonder zijn zij van toepassing op al onze inkopen en op al onze verkopen en leveringen van zaken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.
1.2  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De wederpartij; de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit.
1.3  In geval een of meerdere bepalingen  uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2 Offertes


2.1   De offerte van Onderhoudsbedrijf J.H.Koning is geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2.2 De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW voor ondernemers en incl. BTW voor particulieren, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven
2.3  Onderhoudsbedrijf J.H.Koning is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk doormiddel van ondertekening van bijgevoegde orderbevestiging binnen 30 dagen wordt bevestigd.
2.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.5 Indien geen offerte wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op basis van werkelijk bestede uren, volgens de gebruikelijke uurtarieven, van Onderhoudsbedrijf J.H.Koning, tenzij anders is overeengekomen.
2.6 Bij opdrachten met een looptijd langer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening gebracht worden.
2.7 Onderhoudsbedrijf J.H.Koning kan niet aan zijn offertes c.q. aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.8 De prijzen in de offertes c.q. aanbiedingen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden en/of omschrijvingen en werkzaamheden. De mogelijkheid bestaat dat Onderhoudsbedrijf J.H.Koning meer werkzaamheden moet uitvoeren dan is vermeldt in de schriftelijke opdracht, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende kosten.
2.9 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.10 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Onderhoudsbedrijf J.H.Koning niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.

 

Artikel 3 Meer- en extra werk


MEERWERK: 
3.1 Onder meerwerk wordt verstaan al het werk wat voortvloeit uit eventuele gebreken die niet waren te voorzien bij het aannemen van de opdracht, maar die onvermijdelijk zijn om een opdracht naar eer en geweten uit te voeren.

EXTRA WERK: 
3.2 Onder extra werk wordt verstaan werk wat tijdens de opdacht op verzoek van opdrachtgever nog extra uitgevoerd dient te worden. Extra werk dient dus als een op zich staande opdracht te worden gezien en derhalve dient er een getekende opdracht door opdrachtgever te worden verstrekt, tenzij dit om praktische en/of spoedeisende redenen niet mogelijk is, volstaat een opdrachtbevestiging van de zijde van Onderhoudsbedrijf J.H.Koning.
3.3   Aan Onderhoudsbedrijf J.H.Koning opgedragen werkzaamheden en door haar uit te voeren leveranties zijn strikt beperkt tot datgene dat schriftelijk tussen haar en een opdrachtgever is overeengekomen.
3.4   In afwijking van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde kunnen Onderhoudsbedrijf J.H.Koning en een opdrachtgever nadien overeenkomen dat er meer zal worden uitgevoerd en/of geleverd dan oorspronkelijk tussen hen werd overeengekomen. Het meerdere zal dan door Onderhoudsbedrijf J.H.Koning aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3.5   Indien en voor zover Onderhoudsbedrijf J.H.Koning tijdens het uitvoeren van een opdracht geconfronteerd zal worden met voor haar onvoorziene kostenverhogende factoren, zal zij gerechtigd zijn om zulks aan een opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 4 Uitvoering van een overeenkomst


4.1  Onderhoudsbedrijf J.H.Koning zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2   Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Onderhoudsbedrijf J.H.Koning het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3   De opdrachtgever is verplicht uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en overheidsvoorschriften en tevens (tijdig) zorg te dragen voor de benodigde aansluitmogelijkheden, vergunningen en ontheffingen.
4.4 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Onderhoudsbedrijf J.H.Koning, tenzij door haar schuld veroorzaakt.

Artikel 5 Aansprakelijkheid


5.1  Onderhoudsbedrijf J.H.Koning verplicht zich zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door een verzekering overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken.
5.2   Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van Onderhoudsbedrijf J.H.Koning beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5.3  Onderhoudsbedrijf J.H.Koning is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
5.4   Indien door omstandigheden, te wijten aan de opdrachtgever, de overeenkomst niet (tijdig) kan worden uitgevoerd dient de hieruit voor Onderhoudsbedrijf J.H.Koning voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 6 Ontbinding van de overeenkomst


6.1   De vorderingen van Onderhoudsbedrijf J.H.Koning op de opdrachtgever zijn terstond opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan Onderhoudsbedrijf J.H.Koning ter kennis is gekomen omstandigheden aanleiding geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen.
6.2   In dat geval is Onderhoudsbedrijf J.H.Koning bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Onderhoudsbedrijf J.H.Koning schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 Gebreken


7.1   Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aanOnderhoudsbedrijf J.H.Koning.
7.2  Onderhoudsbedrijf J.H.Koning zal de werkzaamheden alsnog verrichten indien de klacht gegrond blijkt, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
7.3   Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Onderhoudsbedrijf J.H.Koning slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 5 en artikel 9.

Artikel 8 Betaling


8.1   Indien niet anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting en/of verrekening.
8.2   Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim.
8.3   In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Onderhoudsbedrijf J.H.Koning en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Onderhoudsbedrijf J.H.Koning onmiddellijk opeisbaar zijn.
8.4   Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8.5   Alle kosten vallende op (buiten) gerechtelijke invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever, deze kosten bedragen € 250,– per gebeurtenis.
8.6  Onderhoudsbedrijf J.H.Koning blijft eigenaar van alle materialen en onderdelen zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 9 Overmacht


9.1   Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Onderhoudsbedrijf J.H.Koning geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Onderhoudsbedrijf J.H.Koning niet in staat is de aangegane verplichtingen na te komen.
9.2   Tijdens overmacht worden de verplichtingen Onderhoudsbedrijf J.H.Koning opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
9.3  Indien Onderhoudsbedrijf J.H.Koning bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen is Onderhoudsbedrijf J.H.Koning gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 Toepasselijk recht


10.1   Op elke overeenkomst tussen Onderhoudsbedrijf J.H.Koning en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Onderhoudsbedrijf J.H.Koning

Bedrijfsgegevens

Onderhoudsbedrijf J.H. Koning
KVK Haaglanden 27168743
Vestiging nr. 6171990
BTW 1180.83.661.B01
 
ING BANK NV
NL70INGB0005292535